Hakkımızda

Mahmutoğulları Kollektif Şirketi 1962 yılında bir aile şirketi olarak kurulmuştur.Yıllar içerisinde Hırdavat,plastik,kozmetik,kırtasiye ve gıda ürünlerinin dağıtımını yapmıştır.Firmaların distribütörlük sistemine geçmesinden sonra şirketimiz İçim,Aytaç ve Çaykur EDT(ev dışı tüketim) bayiliklerini Rize ili içerisinde gerçekleştirmektedir.Bunun yanında lüks hırdavat sektöründe de ticari faaliyetlerimizi devam ettirmekteyiz.

İş Ortaklarımız

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA PERSONEL AYDINLATMA METNİ

    İşbu Aydınlatma Metni; çalışmakta veya çalışacak olduğunuz Mahmutoğulları Koll. Şti. Fuat Köseoğlu ve Ortakları (Mahmutoğulları veya Veri Sorumlusu) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e uygun olarak hazırlanmıştır. Mahmutoğulları; kişisel verilerinizin, ilgili mevzuata ve kişisel verilerin korunması alanındaki temel ilkelere uygun olarak işlenmesini ve gerekli idari ve teknik her türlü tedbirin alınarak kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması konusunda azami hassasiyet göstermektedir. 

    Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz aşağıda izah edilen usul ve esaslara uygun olarak Mahmutoğulları  tarafından işlenecektir.

    1) Veri Sorumlusunun Kimliği

    Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz “Engindere Mah. Riztop Çarşısı B blok No:6 RİZE” adresinde yerleşik Mahmutoğulları Koll. Şti. Fuat Köseoğlu ve Ortakları tarafından veri sorumlusu sıfatı ile işlenmektedir.

    2) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

    Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz; bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,  sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, iç denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, ücret politikasının yürütülmesi, yabancı personel çalışma ve oturma izni işlemleri, yetenek/kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir. 

    

    Mahmutoğulları tarafından bazı özel nitelikli kişisel verileriniz de işlenmektedir. Bu kapsamda İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin mevzuat ile idari kararlar doğrultusunda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak sağlık bilgileriniz işlenmektedir. 

    Kişisel verileriniz anılan işlenme amaçları dışında farklı amaçlarla işlenmeyecek ve bu amaçlar dışında kullanılmayacaktır.

    3) Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

    Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz; Mahmutoğulları tarafından, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini amaçlarıyla sınırlı olarak; veri sorumlusunun hizmet aldığı veya işbirliği yaptığı üçüncü kişi ya da kurumlara, Mahmutoğulları iştiraklerine ve ortaklarına, yasalar gereği yetkili kılınmış mercilere aktarılabilecektir.

    4) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

    Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz; “kişisel veri sahibinin açık rızası”, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir. 

    Bu işleme faaliyeti; form doldurulmak suretiyle veya diğer yazılı usullerde, telefon yahut e-posta iletileri aracılığıyla gerçekleşmektedir.

    5) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

    Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olarak  yapabileceğiniz başvuru ile kendinizle ilgili olmak kaydıyla;

i.    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

ii.    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

iii.    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

iv.    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

v.    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

vi.    KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

vii.    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

viii.    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı kullanabilirsiniz.

    Sayılan haklarınızı kullanacağınız başvurunuz, Mahmutoğulları tarafına ulaşmasını takiben en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde paylaşmış ve tercih etmiş olduğunuz iletişim kanalları vasıtasıyla cevaplandırılacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA MÜŞTERİ/TEDARİKÇİ AYDINLATMA METNİ

    İşbu Aydınlatma Metni; mal/hizmet alım veya satımı veya kiralama yapmakta olduğumuz Mahmutoğulları Koll. Şti. Fuat Köseoğlu ve Ortakları (Mahmutoğulları veya Veri Sorumlusu) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e uygun olarak hazırlanmıştır. 

    Mahmutoğulları; kişisel verilerinizin, ilgili mevzuata ve kişisel verilerin korunması alanındaki temel ilkelere uygun olarak işlenmesini ve gerekli idari ve teknik her türlü tedbirin alınarak kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması konusunda azami hassasiyet göstermektedir. 

    Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz aşağıda izah edilen usul ve esaslara uygun olarak Mahmutoğulları  tarafından işlenecektir.

    1) Veri Sorumlusunun Kimliği

    Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz “Engindere Mah. Riztop Çarşısı B blok No:6 RİZE” adresinde yerleşik Mahmutoğulları Koll. Şti. Fuat Köseoğlu ve Ortakları tarafından veri sorumlusu sıfatı ile işlenmektedir.

    2) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

    Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz; faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,  finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satın alım/satış/satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi, ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

    Kişisel verileriniz anılan işlenme amaçları dışında farklı amaçlarla işlenmeyecek ve bu amaçlar dışında kullanılmayacaktır.

    3) Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

    Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz; Mahmutoğulları tarafından, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, mal/hizmet satın alım/satış/satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak; veri sorumlusunun hizmet aldığı veya işbirliği yaptığı üçüncü kişi ya da kurumlara, Mahmutoğulları iştiraklerine ve ortaklarına, yasalar gereği yetkili kılınmış mercilere aktarılabilecektir.

    4) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

    Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz; “kişisel veri sahibinin açık rızası”, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir. 

    Bu işleme faaliyeti; form doldurulmak suretiyle veya diğer yazılı usullerde, telefon yahut e-posta iletileri aracılığıyla gerçekleşmektedir.

    5) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

    Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olarak  yapabileceğiniz başvuru ile kendinizle ilgili olmak kaydıyla;

i.    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

ii.    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

iii.    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

iv.    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

v.    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

vi.    KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

vii.    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

viii.    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı kullanabilirsiniz.

    Sayılan haklarınızı kullanacağınız başvurunuz, Mahmutoğulları ulaşmasını takiben en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde paylaşmış ve tercih etmiş olduğunuz iletişim kanalları vasıtasıyla cevaplandırılacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA ZİYARETÇİ/SABİT HAT ARAYAN KİŞİLER AYDINLATMA METNİ

    İşbu Aydınlatma Metni; Mahmutoğulları Koll. Şti. Fuat Köseoğlu ve Ortakları (Mahmutoğulları veya Veri Sorumlusu) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e uygun olarak hazırlanmıştır. Mahmutoğulları; kişisel verilerinizin, ilgili mevzuata ve kişisel verilerin korunması alanındaki temel ilkelere uygun olarak işlenmesini ve gerekli idari ve teknik her türlü tedbirin alınarak kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması konusunda azami hassasiyet göstermektedir.  Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz aşağıda izah edilen usul ve esaslara uygun olarak Mahmutoğulları tarafından işlenecektir.

    1) Veri Sorumlusunun Kimliği

    Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz “Engindere Mah. Riztop Çarşısı B blok No:6 RİZE” adresinde yerleşik Mahmutoğulları Koll. Şti. Fuat Köseoğlu ve Ortakları tarafından veri sorumlusu sıfatı ile işlenmektedir.

    2) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

    Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz; fiziksel mekan güvenliğinin temini, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi ve cevaplanması, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir. Kişisel verileriniz anılan işlenme amaçları dışında farklı amaçlarla işlenmeyecek ve bu amaçlar dışında kullanılmayacaktır.

    3) Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

    Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz; Mahmutoğulları tarafından, yalnızca faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak, talep olması halinde, yetkili mercilere aktarılabilecek olup bunun dışında herhangi bir kişi veya kuruluş ile paylaşılmayacaktır.

    4) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

    Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz; “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir. Bu işleme faaliyeti; sözlü olarak alınan verilerin ilgili belgelere kaydedilmesi yoluyla veya ağ üzerinde girilen bilgilerin kaydedilmesi şeklinde -otomatik yollarla- gerçekleşmektedir.

    5) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

    Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olarak  yapabileceğiniz başvuru ile kendinizle ilgili olmak kaydıyla;

i.    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

ii.    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

iii.    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

iv.    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

v.    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

vi.    KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

vii.    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

viii.    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı kullanabilirsiniz.

    Sayılan haklarınızı kullanacağınız başvurunuz, Mahmutoğulları ulaşmasını takiben en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde paylaşmış ve tercih etmiş olduğunuz iletişim kanalları vasıtasıyla cevaplandırılacaktır.

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU ESASLARI VE BAŞVURU FORMU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel veri sahipleri, “Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kanun’un ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması durumunda zararın giderilmesini talep etme” haklarını kullanmak ile ilgili taleplerini, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Mahmutoğulları Koll. Şti. Fuat Köseoğlu ve Ortakları  iletir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit etmeye yarayan gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi aşağıda yer alan başvuru formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını, “Engindere Mah. Riztop Çarşısı B blok No:6 RİZE” adresine, bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz. 

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde ulaştırılabileceğini gösteren başvuru kanalları tablo halinde belirtilmiştir.

BAŞVURU YÖNTEMİ BAŞVURUNUN YAPILACAĞI ADRES BAŞVURU GÖNDERİMİNDE BELİRTİLECEK BİLGİ

Başvuru sahibinin, kimliğini tespit etmeye yarayan belgeler ile bizzat gelerek başvuru formunun ıslak imzalı bir kopyası ile başvurun yapılması

Engindere Mah. Riztop Çarşısı B blok No:6 RİZE

Başvurulan belgelerin konulduğu zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

Noter vasıtasıyla tebligat yapılmak suretiyle başvurunun yapılması

Engindere Mah. Riztop Çarşısı B blok No:6 RİZE

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

Elektronik posta yolu kullanılarak veya (varsa) KEP adresi kullanılarak e-imzalı olarak başvurunun yapılması

E-posta/KEP adresi: info@mahmutogullaririze.com

Postanın Konu bölümüne “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

Kişisel veri sahibi adına 3. kişiler tarafından yapılacak başvurularda, aşağıda yer alan Başvuru Formunun doldurulması ile birlikte konuya ilişkin olarak düzenlenmiş vekâletnamenin, velayet/vesayet altında bulunan çocuklar adına yapılacak başvurularda ise işbu Başvuru Formu ile birlikte velayet/vesayet ilişkisini tevsik edici belgelerin bir suretinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

Başvuru Formunu İndir

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA KAMERA KAYITLARINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

    İşbu Aydınlatma Metni; Mahmutoğulları Koll. Şti. Fuat Köseoğlu ve Ortakları (Mahmutoğullarıveya Veri Sorumlusu) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e uygun olarak hazırlanmıştır. Mahmutoğulları; kişisel verilerinizin, ilgili mevzuata ve kişisel verilerin korunması alanındaki temel ilkelere uygun olarak işlenmesini ve gerekli idari ve teknik her türlü tedbirin alınarak kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması konusunda azami hassasiyet göstermektedir.  Kişisel verileriniz aşağıda izah edilen usul ve esaslara uygun olarak Mahmutoğulları tarafından işlenecektir.

    1) Veri Sorumlusunun Kimliği

    Kişisel verileriniz “Engindere Mah. Riztop Çarşısı B blok No:6 RİZE”adresinde yerleşik Mahmutoğulları Koll. Şti. Fuat Köseoğlu ve Ortaklarıtarafından veri sorumlusu sıfatı ile işlenmektedir.

    2) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

    Kişisel verileriniz; fiziksel mekan güvenliğinin temini, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir. Kişisel verileriniz anılan işlenme amaçları dışında farklı amaçlarla işlenmeyecek ve bu amaçlar dışında kullanılmayacaktır.

    3) Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

    Kişisel verileriniz; Mahmutoğulları tarafından, yalnızca faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak, talep olması halinde, yetkili mercilere aktarılabilecek olup bunun dışında herhangi bir kişi veya kuruluş ile paylaşılmayacaktır.

    4) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

    Kişisel verileriniz; “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir. Bu işleme faaliyeti; 7/24 görüntü kaydı yapan kameralar vasıtasıyla otomatik yollarla gerçekleşmektedir.

    5) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

    Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olarak  yapabileceğiniz başvuru ile kendinizle ilgili olmak kaydıyla;

i.    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

ii.    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

iii.    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

iv.    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

v.    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

vi.    KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

vii.    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

viii.    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı kullanabilirsiniz.

    Sayılan haklarınızı kullanacağınız başvurunuz, Mahmutoğulları ulaşmasını takiben en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde paylaşmış ve tercih etmiş olduğunuz iletişim kanalları vasıtasıyla cevaplandırılacaktır.

KİŞİSEL VERİ İMHA PROSEDÜRÜ

A.    AMAÇ VE KAPSAM

Bu prosedür, Mahmutoğulları Koll. Şti. Fuat Köseoğlu ve Ortakları tarafından saklanmakta olan kişisel verilerin imha edilmesinde dikkate alınacak usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Bu prosedür kapsamında, kişisel verilerin içinde bulunduğu belge tipine veya veri tiplerine göre saklanma süreleri, imha şekilleri, periyodik imha süreçleri ve imha yetkilileri belirlenmiştir.

    Bu prosedürde geçen “imha” kelimesi; kişisel verilerin silinmesini, geri getirilemeyecek şekilde yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini ifade etmektedir. Burada bahsi geçen “imha”nın mutlaka hem fiziki ortamda barındırılan belgeler hem de bunun karşılığı olarak elektronik ortama aktarılmış veya direkt elektronik ortamda saklanmakta olan belge, bilgi ve yedekleri kapsaması gerekmektedir.

B.    PERİYODİK İMHA SÜREÇLERİ

Mahmutoğulları periyodik imha süreçleri Nisan ve Ekim aylarıdır. Mahmutoğulları tarafından, her yıl Nisan ve Ekim aylarında gerek fiziki gerek elektronik ortamda bulunan tüm kayıtlar taranarak, aşağıda belirtilen saklama sürelerine uygun olarak, saklama süreleri dolmuş olan kişisel veri içeren belgeler imha edilecektir.

    Saklama süresi sona eren kişisel veriler, saklama süresini takip eden ilk periyodik imha zamanında imha edilir.

C.    İMHA ŞEKİLLERİ

    Kişisel veri içeren fiziki ve elektronik dokümanların imhası sırasında mutlaka EK-1’de sunulan imha tutanağının (prosedürün sonundadır.) doldurularak imhayı gerçekleştiren kişi ve imha yetkililerince imza altına alınması ve bu tutanakların 40 yıl süreyle saklanması gerekmektedir.    

    Kişisel veri içeren belge ve bilgilerin imhası aşağıdaki şekillerde yapılır:

Fiziki belge ve dokümanlar için;

-    Okunamayacak şekilde karartma,

-    Silme,

-    Yakma,

-    Kâğıt kırpma makinesinden geçirme,

-    Birleştirilemeyecek şekilde parçalara ayırma,

-    Maskelemek suretiyle anonim hale getirme.

Elektronik ortamda bulunan bilgi, belge ve dosyalar için;

-    Silme,

-    Üzerine veri yazmak suretiyle yok etme,

-    İçeriğinde veri barındıran elektronik materyali yok etme.


D.    SAKLAMA SÜRELERİ

KİŞİSEL VERİ KAYNAĞI

SAKLAMA SÜRESİ

YASAL DAYANAK

MUHASEBE VE FİNANSAL İŞLEMLERE İLİŞKİN TÜM KAYITLAR

10 YIL

6102 SAYILI KANUN 213 SAYILI KANUN

MÜŞTERİLERE İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLER

HUKUKİ İLİŞKİNİN SONA ERMESİNİ TAKİBEN 10 YIL

6102 SAYILI KANUN

TEDARİKÇİLERE İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLER

HUKUKİ İLİŞKİNİN SONA ERMESİNİ TAKİBEN 10 YIL

6102 SAYILI KANUN

SÖZLEŞMELER

SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİNİ TAKİBEN 10 YIL

6102 SAYILI KANUN

FATURA, İRSALİYE VB.

10 YIL

6102 SAYILI KANUN 213 SAYILI KANUN

İNSAN KAYNAKLARI SÜREÇLERİ

FAALİYETİN SONA ERMESİNİ TAKİBEN 10 YIL

4857 SAYILI KANUN

PERSONEL ÖZLÜK DOSYASINDA TUTULAN ÖZLÜK BİLGİLERİ

İŞ İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİNİ TAKİBEN 10 YIL

4857 SAYILI KANUN

PERSONEL BORDRO, GİRİŞ ÇIKIŞ, YILLIK İZİN, FAZLA ÇALIŞMA GİBİ BİLGİLER

İŞ İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİNİ TAKİBEN 10 YIL

4857 SAYILI KANUN 6098 SAYILI KANUN

PERSONELDEN İSG KAPSAMINDA TOPLANAN VERİLER

İŞ İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİNİ TAKİBEN 15 YIL

6331 SAYILI KANUN İSG HİZ. YÖNETMELİĞİ

PERSONEL MAHKEME/İCRA DOSYASI BİLGİLERİ

İŞ İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİNİ TAKİBEN 10 YIL

4857 SAYILI KANUN İLGİLİ MEVZUAT

PERSONEL KVKK MUVAFAKATNAMELERİ

İŞ İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİNİ TAKİBEN 15 VEYA 40 YIL

(PERSONEL SAĞLIK BİLGİSİNİN TUTULDUĞU SÜRE KADAR)

İŞ/STAJ BAŞVURUSU KAPSAMINDA ALINAN BİLGİLER

BAŞVURU KABUL EDİLMEMİŞSE BAŞVURU TARİHİNDEN İTİBAREN 1 YIL

-

KAMERA KAYITLARI

2 YIL

KVKK POLİTİKASI

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU

BAŞVURU VE VARSA KURUMA İNTİKAL EDEN ŞİKÂYET SÜRECİNİN SONA ERMESİNİ TAKİBEN 10 YIL

-

ALINMASINDA YASAL DAYANAK VEYA MEŞRU MENFAAT OLMAYAN VERİLER

DERHAL

6698 SAYILI KANUN

E.    İMHA YETKİLİLERİ

Mahmutoğulları Koll. Şti. Fuat Köseoğlu ve Ortakları himayesinde bulunan kişisel verilerin imhasında yetkili ve görevli kişiler şunlardır:

Muhasebe kayıtları kapsamında tutulan kişisel verilerin imhasında yetkili ve görevli kişi: Şirket Muhasebe Birimi Müdürü ve KVKK Uyumluluk Temsilcisi

İnsan kaynakları faaliyetleri kapsamında tutulan kişisel verilerin imhasında yetkili ve görevli kişi: Şirket Muhasebe Birimi Müdürü ve KVKK Uyumluluk Temsilcisi

Satış- satın alma faaliyetleri kapsamında tutulan kişisel verilerin imhasında yetkili ve görevli kişi: Şirket Satış/Satın Alma Birim Müdürleri ve KVKK Uyumluluk Temsilcisi

    Elektronik ortamda saklanan/yedeklenen kişisel verilerin imhasında yetkili ve görevli kişi: Şirket KVKK Uyumluluk Temsilcisi ve Bilgi İşlem Desteği Vermekle Yükümlü Kişi.

Kişisel Veri İmha Prosedürü
Formunu İndir

İletişim

Engindere Mah. Gıda Toptancılar Sitesi B Blok D:6 Merkez RİZE
0 (464) 226 15 15